Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên

Melancholy

A lot of people, once missed, is a stranger.